Company Logoدنيا   آن   قدر   ندارد   كه   بر  او رشك برند        يا وجود  وعدمش  را  غم   بيهوده خورند

سعدي

 

به قول خواجه هرآن كس كه دين به دنيا داد         فروخت يوسف مصري به درهمي معدود

شهريار

 

چه   خوب   است   دنيا   و   اقبال      دنيا         اگر     خرج    عقبي   كني   مال   دنيا

شهريار

 

جاودان  از ما در اين عالم  نمي ماند كسي         پس  چه  بهتر نام نيك از مابماند جاودان

شهريار

 

دنيا  پرست       را    غم     ايّام       بيشتر         هر  جا  كه دانه  بيش  بود  دام بيشتر

مرتضي شاملو

 

اندر     اين       دنياي        ناكامي       مرا         تيره   بختي  نكته ها    آموخته   است

پژمان بختيار

 

بس گذرگاهي  است دنيا سوي دار اخروي         از  براي  كسب  فيض  و  افتخار  معنوي

رمضاني ثابت

 

دنیا  نه  ارزد  آنکه  بیازاری  اندرون   کسی         حسود را چه کنم کو زخود به رنجتر است

سعدی

 

مرابه روز قیامت غمی که هست این است         که  روی  مـــردم دنیـــــــا دوباره  باید دید

صائب تبریزی

 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved