Company Logo


 

روزی در مجلسی حکیم خاقانی شیروانی را زیردست شخص عاری از فضلی نشانیدند. وی برآشفت و فوری این قطعه را ساخت. پس به شخصی که بالای دست او نشسته بود خطاب کرد و گفت :

گر فروتـر نشست خـــاقــانی            نه ورا عیب و نه تـرا ادب است

«قل هو الله» بین که در قرآن             زیـر«تبّت یداابــی لهب» است


 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved