Company Logo


براي شناخت عدد هفت كه بيشتر در انجام فرايض ديني به چشم مي‌خورد نخست به كلام الله مراجعه مي‌كنيم و براي درك مطلب و فهم موضوع كتاب اَلمُعجَمُ المُفَهرَس تأليف استاد محمد فؤاد عبدالباقي دانشمند بزرگ مصري را ورق مي‌زنيم و در صفحه 340آن كتاب درباره عدد هفت «سبع» به تفصيل سخن گفته شده كه نمونه كوچك آن در اين بخش ذكر مي‌شود.

عدد هفت در عبادات اسلامي بيشتر به چشم مي‌خورد نخست اينكه مي‌خوانيم آسمانها هفت طبقه هستند و سوره حمد كه در نمازهاي يوميّه خوانده مي‌شود به اتّفاق همه مفسّرين هفت آيه دارد و اركان نماز هفت است:نماز شب قدر دو ركعت است كه در هر ركعت بعد از حمد لازم است هفت مرتبه قل هو الله خوانده شود.


سجده موقعي صحيح است كه هفت عضو بدن با زمين تماسّ داشته باشد.

ترا بــايدكه هفت اندام   هنگام  نماز  اندر       فــروسايي به خـــــاك تيره در كيش مسلماني

و گر از نام هفت اندام پرسي گويمت اينك       دو شصت پاي و دو زانو دو پنجه دست و پيشاني

در اسلام مرد نمي تواند با هفت طبقه از خويشاوندان خود كه از راه همخوني محرم هستند ازدواج نمايد:
1.مادر
2. دختر
3. خواهر
4. دختر خواهر
5. دختر برادر
6. عمّه
7. خاله
و همچنین زن.

بزرگترين عبادات در اسلام شركت در كنگره عظيم حجّ است و در اين مرحله عدد هفت بيشتر به چشم مي‌خورد، اصولاً مناسك حجّ هفت تا است:
1- احرام 2- طواف 3- سعي 4- عرفات 5- مني 6- رمي 7- ذبح

« مناسك حجّ (ترجمه سيد محمود طالقاني) »


سعي بين صفا و مروه 7مرتبه است يعني آن فاصله را بايد 7 بار طيّ كرد، صفا و مروه نام دو كوه است در مكّه كه فاصله ميان آن دو كوه 420 متر است كه مي‌توان گفت در آن فاصله شصت تا هفت خوابيده است.هفت بار تهليل از اعمال حجّ است. پس از ايستادن در صفا بايد هفت بار تكبير گويد و هفت بار تهليل خدا كند.

در مشعر بايد هفتاد عدد سنگريزه جمع كرد تا در مني رمي جمره نمود، در روز اوّل ورود به مني اوّلين عمل واجب رمي جمره عقبه مي‌باشد، پس از نيّت كه چنين است هفت سنگ به جمره عقبه مي‌زنم بايد هفت سنگريزه نه كم و نه زياد به جمره عقبه بزند. روز يازدهم و دوازدهم نيز بايد رمي جمره كرد هر روز هفت سنگريزه به جمره اوّلي و هفت سنگريزه به جمره وسطي و هفت سنگريزه به جمره عقبه بزند «روزي21سنگريزه» و اگر شب سيزدهم هم درمني بماند بايد روز سيزدهم نيز به هر يك از جمرات هفت سنگريزه بزند.

طواف «پيرامون چيزي گشتن» عبارت از هفت مرتبه دور خانه خدا گرديدن است. شروع طواف بايد از حجرالاسود باشد ودر حجر الاسود ختم شود، طواف ا ز اركان حجّ است و كسي كه عمداً ترك كند حجّ او باطل است بايد دقّت كرد كه دورهاي كعبه از هفت مرتبه كمتر يا بيشتر نباشد.

« از كتاب به سوي كعبه تأليف اكبرفرد »

در قرآن كريم دفعات از سموات سبع نام برده شده است و در سوره حجر آيه 44 مي گويد كه جهنّم هفت درب دارد.

هفت سبع: قرآن را هفت سبع ناميده اند و دو وجه تسميه براي آن ياد كرده اند. نخست آنكه قاريان قديم آن را به هفت بخش تقسيم كرده هر روز يك سبع وهر هفته يك بار ختم قرآن مي‌كردند.

دوم آنكه قرآن مشتمل بر هفت موضوع است: وعد- وعيد- وعظ- قصص- امر- نهي- ادعيه

« فرهنگ معين »


در سوره يوسف آمده است كه پادشاه وقت در خواب هفت گاو فربه هفت گاو لاغر و هفت خوشه سبز گندم و هفت خوشه خشك مي‌بيند. ... حضرت يوسف در تعبیر آن خواب مي‌گويد كه هفت سال پرنعمت و سپس هفت سال خشك سالي خواهد شد كه شرح آن را مي‌توان از تفاسير معتبر استفاده كرد.

در علم تجويد قرآن كريم
در بحث استعلاء و استفال در مورد استعلاء كه به معني برتري طلبي و در اصطلاح تجويدي تفخيم مي گويند عبارت است از 7 حرف: ص‌ـ ض‌ـ ط‌ـ ظ‌ـ خ‌ـ غ‌ـ ق‌ـ حروف استعلاء بايد با صداي پر حجم و درشت تلفّظ شوند.


هفت بطن: هفت مفهوم كه براي آيات قرآني قايلند

حرف قرآن را بدان كه ظاهري است                               زير ظاهر باطني بس قاهري است
زير آن باطـن يكـي بطــن ســــــوم                                    كه در او گردد خردها جمله گم
بطن چارم از نبي خود كس نــــديد                                     جـز خــداي بـي نظيــر بي نديد
همچنين تا هفت بطن اي بوالكرم                                  مي شمر تو زين حديث معتصم


حنوط: احكام حنوط هفت است بعد از غسل واجب است ميّت را حنوط كنند يعني به پيشاني كف دستها، زانوها و دو انگشت بزرگ پاها كافور بمالند.

اصولاً الفباي زبان عربي 28حرف دارد كه مي‌توان گفت از چهار تا، هفت ساخته شده است و وجوه صرف هم هفت تا است:

صحيح است و مثال است و مضاعف                       لفيف و نــاقص و مهمـــوز و اجوف


عدد هفت نه تنها در اسلام بلكه در ساير مذاهب و اديان و در نزد اقوام هند و اروپايي نيز مقدّس مي‌باشد در کتاب ريگ ودا آمده است كه هفت اسب همه گاه گردونه خورشيد را مي‌كشند.
تورات «اسفار خمسه عهد عتيق» نيز هفت را عدد كامل مي‌داند. گروهي از محقّقين و دانشمندان اروپا معتقدند كه نسخه تورات اصلي پس از وفات حضرت موسي در صندوق شهادت بوده علماء بني اسرائيل برحسب وصيّت حضرت موسي در هر هفت سال يك بار آنرا بيرون مي‌آوردند و بر بني اسرائيل مي‌خواندند. از قوم يهود خواسته شده بود كه هر هفت سال يك بار بندگان را آزاد كنند و از وامي كه به ديگران داده‌اند درگذرند.

« تاريخ تمدن ويل دورانت ترجمه احمدآرام »

كتاب مقدّس عهد عتيق «سفر پيدايش باب اوّل» :
1. در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد
2. خدا فلك را بساخت
3. علف و نباتات را بيافريد
4. ماه و ستارگان را بيافريد
5. جانوران و پرندگان و خزندگان را بيافريد
6. آدم را بيافريد تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهايم و بر تمامي زمين و حشراتي كه بر زمين مي‌خزند حكومت نمايد.
7. روز هفتم خدا از همه كار خود كه ساخته بود فارغ شد پس خدا روز هفتم ‌را مبارك خواند و آن را تقديس نمود. در مذهب يهود حضرت موسي در فرامين ده‌گانه‌اش منع كار را در روز هفتم هر هفته مي‌دهد.

در مذهب يهود انسان در موارد ذيل نجس مي‌باشد: در درجه اوّل زايمان در صورتي كه اولاد پسر باشد تا 7روز و اگر دختر باشد تا14روز.

«سفرلاويان باب 12»

در مذهب يهود خون نه تنها نجس نيست بلكه ماليدن و پاشيدن خون حيوان قرباني وسيله تطهير و تقدس شناخته شده است.

«سفرلاويان باب28 و آيه 15»


زن حايض 7روز نجس مي‌شود وبراي تطهير كفّاره هم لازم دارد

اگر در كنار فردي كسي بميرد آن شخص تا 7روز نجس مي‌شود

زني كه پسر بزايد تا 7روز نجس است و پس از آن بايد تا 33 روز در خون تطهير خود بماند و چيز مقدّس را لمس ننمايد و به مكان مقدّس داخل نشود تا ايّام طهرش به پايان برسد و اگر دختر بزايد دوره نجاست او دو هفته «14روز» و مدّتي كه بايد در خون تطهيرش بخوابد 66 روز خواهد بود.

خلاصه تطهير شدن در مذهب يهود مدّت دار است به اين معني كه شخص مدّت زماني هم بايد صبر كند و انزوا اختيار كند. در بعضي مواقع قرباني دادن هم لازم است.

خانه شخص مبروص[1] بايد 7روز بسته شود «سفر لاويان باب13»

« كتاب مطهّرات تأليف مهندس مهدي بازرگان »

مسيحيت نيز هفت را گرامي مي‌دارد و آئين مسيح هفت معجزه از سي و سه معجزه ‌را در انجيل يوحنّا ذكر مي‌كند. انجيل متي نيز ما را به شگفتي وا مي‌دارد، در انجيل متي از هفت روح پليد سخن رانده است به نظر فرقه كاتوليك هفت گناه اصلي و هفت نوع توبه و هفت نوع آداب هفت نوع شادي و هفت نوع غسل تعميد وجود دارد

« دائره المعارف اجتماعي چاپ1344 »


كليساي كاتوليك مقدّسات را هفت مي‌شمارد و آنها را امور مقدّسه گويند و عبارتند از:

1. تعميد كه حضرت عيسي خود آن را دستور فرموده « متي28-19 »
2. تأئيد ميثاق
3. عشاء ربّاني
4. اعتراف به گناهان و كسب مغفرت انفرادي ولي اين عمل نزد كليساي پروتستان معمول نيست
5. سازمان روحاني كليسا از مقام پاپ اعظم و كاردينالهاي او گرفته تا ادني مرتبه پيشوايان مذهبي و كشيشهاي ساده سه درجه دارند: شمّاس- كشیش- اسقف هرعيسوي بايد به اين سلسله مراتب مقدّسه اعتقاد داشته باشد
6. ازدواج كه مراسم آن بايد به ترتيب مخصوص در كليسا و در حضور كشيش انجام گيرد
7. مسح محتضر كه اين عمل نيز فقط نزد كاتوليك ها معمول است و عبارت ازآن است كه شخص مشرف به موت را با روغن زيتون مقدّس تدهين مي‌كنند و اسقف بر او دعائي مخصوص مي‌خواند.

« علي اصغر حكمت »


زرتشتيان اعتقاد خاصّي به هفت امشاسپندان دارند هفت فرشتگاني كه هر كدام نشانه‌اي از خوبي و رستگاري هستند. زردشتيان شعارشان گفتار نيك،پندار نيك، كردار نيك است در آئين زرتشتي در پاكيزگي راه مبالغه پيموده شده است مثلاٌ ارتكاب به گناه شخص را نجس مي‌نمايد
شديدترين ناپاكي، ناپاكي است كه در اثر موت بستگان به مايملك شخص تعلّق مي‌گيرد.
كسان مرده به حسب درجه قرابتي كه با ميّت دارند 5 تا 30 روز نجس بوده بايد انزوا اختيار نمايند و اعتقادي كه به آب و آتش و خاك دارند باعث شده است كه ملوّث كردن اين اشياء را خطاي بزرگ بدانند به طوري كه در كتاب زند مسطور است آن چيزي كه قوّت به اشيا مي‌دهد آب مي‌باشد و خرّمي دنيا به آب است. مبادا آب را آلوده نموده يا در آن مرده يا ناپاك بريزند زيرا براي اينكه خوراكیها سالم باشد لازم است در آب پاك پخته شود. يكي از زشترين اعمال كه مستوجب اعدام فردي است انداختن مرده در رودخانه است.

 « كتاب مطهرات تأليف مهندس مهدي بازرگان صفحه94 »
 

 


[1] مبروص آنكه به برص مبتلا است، پيسي اندام پيسي ناخوشي جلدي كه پوست بدن مريض داراي لكه هاي كم و بيش سفيد مي‌شود، اين ناخوشي را امروزه نتيجه بهم خوردن متابوليسم عمومي بدن و عدم اعتدال ترشحات هورمونهاي غدد مترشحه داخلي دانند.
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved