گویند سبب آزادی لقمان حکیم از بردگی این بود که روزی مولای لقمان خربزه ای بچشید دید که بسیار تلخ است خوردن ممکن نیست آن را به لقمان بخشید لقمان آن را بی تکلّف بخورد

خواجه از وی پرسید: خربزه بی نهایت تلخ بود چگونه خوردی؟

گفت: ای خداوند من از دست تو چیزهای شیرین بسیار خورده ام یک بار اگر چیزی تلخ بخورم چه می شود.