Company Logo


 

عیب است عظیم برکشیدن خود را        وز  جمله  خلـق  برگــزیدن خود را
 
  
از  مــردمک  دیــده  ببایــد  آموخت        دیدن همه کس را و ندیدن خود را


 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved