Company Logo


 

 

 

از اسکندر مقدونی پرسیدند چرا معلّم خود را زیاده از پدر تعظیم می کنی؟

 

گفت: به سبب آنکه پدرم مرا از عالم ملکوت به زمین آورده ولی استاد مرا

از زمین به ملکوت برده است . Smile

 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved