Company Logo


اینجانب حسین قاسم شربیانی اهل و ساکن تبریز (ایران) بازنشسته آموزش و پرورش در رشته زبان و ادبیات فارسی هستم.
 
در اوقات فراغتی که در روزهای بازنشستگی پیش آمد بر آن شدم که اثری ولو ناچیز از تجارب ادبی خود به یادگار بگذارم . در این کار پس از اندیشه فراوان به این نتیجه رسیدم که مجموعه ای از (لطایف و ظرایف ادبی و تک بیتی های شیرین و جذاب و ارزش عدد هفت و راز و رمز آن در فرهنگ ها و ادیان بزرگ آسمانی و مقداری معما و چیستان) ترتیب داده به چاپ برسانم. حاصل این کار دوجلد مولفه شد که آماده چاپ و نشر گردید.
 
عناوین این تالیفات به شرح زیر است:

١) لطایف و ظرایف ادبی شامل: بدیهه سرایی ، معما و چیستان و مطالب متنوع به انضمام ارزش عدد هفت و راز و رمز آن در فرهنگ ها و سنتها و ادیان بزرگ آسمانی.
٢) تک بیتی های ناب شامل بیش از ٣٠٠٠ تک بیت شیرین و جذاب از شعرای ایران با ذکر اسامی گویندگان آن.webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved