Company Logo


 


گویند سبب آزادی لقمان حکیم از بردگی این بود که روزی مولای لقمان خربزه ای بچشید دید که بسیار تلخ است خوردن ممکن نیست آن را به لقمان بخشید لقمان آن را بی تکلّف بخورد

خواجه از وی پرسید: خربزه بی نهایت تلخ بود چگونه خوردی؟

گفت: ای خداوند من از دست تو چیزهای شیرین بسیار خورده ام یک بار اگر چیزی تلخ بخورم چه می شود.
 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved